Kwstię wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawaŻycie w wolnym kraju nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na własnej działce obarczone jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie możemy wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/

- Posiadacze nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew w inne miejsce.

Najnowsze artykuły:

Top